Javni poziv Županije za Program javnih potreba u kulturi

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje J A V N I P O Z I V za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
I.Predmet javnog poziva Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje programa koje prijavitelji predlažu za uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2019. godinu. Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije jesu kulturne djelatnosti, programi i projekti te aktivnosti unapređivanja, očuvanja, zaštite te poticanja i promicanja profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva, posebice stvaralaštva mladih te promicanja potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina s područja Osječko-baranjske županije u zemlji i inozemstvu (nastavno: programi) koji obuhvaćaju osobito:
– zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine,
– književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost,
– likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost,
– glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost,
– dramsku i kazališnu djelatnost,
– filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost,
– inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i
– međunarodnu kulturnu suradnju.
II.Opći uvjeti za podnošenje prijava Pravo predlaganja programa odnosno prijave za dodjelu sredstava imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi. Pravo prijave ima pravna osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– da je registrirana u odgovarajućem službenom registru,
– da joj je registrirano područje djelovanja Županija,
– da svoj rad temelji na potrebama zajednice prema načelima djelovanja za opće dobro,
– da uredno ispunjava obveze plaćanja poreza i doprinosa te druga davanja prema Državnom i Županijskom proračunu
– da uredno ispunjava obveze iz svih prethodno odobrenih sredstava te je podnijela izvješće o izvršenju programa sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju. Pravo prijave ima fizička osoba koja ima prebivalište odnosno stalno boravište na području Županije.
III. Kriteriji vrednovanja programa U postupku vrednovanja programa predloženih za uvrštavanje u Program javnih potreba odnosno za čije financiranje su zatražena sredstva, ocjenjuje se kvaliteta i značenje prijavljenog programa, njihova realnost te institucionalna osposobljenost prijavitelja za njihovu provedbu, a osobito:
– potencijal predloženog programa (stupanj doprinosa programa ostvarivanju vizije i strateških ciljeva razvoja Županije utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom), – značaj programa za očuvanje, unaprjeđenje i promoviranje kulture i kulturne baštine odnosno kulturnog identiteta Županije,
– kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost i inovativnost ponuđenog programa te stupanj utjecaja na razvoj i afirmaciju umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
– posebne značajke programa (odgojna usmjerenost djeci i mladima, sudjelovanje osoba s invaliditetom, uključivanje socijalno marginaliziranih skupina i sl.),
– kvaliteta prijedloga programa (jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa),
– kvaliteta proračuna (iskazana financijska potpora iz drugih izvora te realan plan osiguranja sredstava za provedbu programa),
– stupanj suradnje s drugim sudionicima programa osobito u razvoju regionalne i međunarodne suradnje,
– broj sudionika obuhvaćenih provedbom programa,
– kapacitet i reference prijavitelja (razina stručnih i organizacijskih sposobnosti za provedbu i upravljanje planiranim programom, kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa).
IV.Financijska sredstva U Županijskom proračunu su za javne potrebe u kulturi koje se financiraju temeljem ovog Javnog poziva planirana sredstva u visini od 850.000,00 kuna. Mogući iznos potpore je od 1.000,00 do 30.000,00 kuna.
V. Podnošenje prijave Ovaj Javni poziv se objavljuje u “Glasu Slavonije” i na internetskoj stranici Županije: www.obz.hr. Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s ovim Javnim pozivom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: “za Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu” Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjska županija Županijska 4/II 31000 Osijek. Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave ovoga Javnog poziva, odnosno do 1. ožujka 2019. godine. Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni na propisanim obrascima (Ku1 i Ku2) koji moraju biti ispunjeni elektronički. Obrasce je moguće preuzeti na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije www.obz.hr. Ukoliko predlagatelj ima više prijedloga programa ili projekata (najviše tri), svaki prijavljuje na posebnoj prijavnici. Svi nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanom obrascu odnosno prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrane.
VI. Dokumentacija Pravne osobe prijavi obvezno prilažu dokaze o ispunjavanju uvjeta i to: 1. izvod iz odgovarajućeg službenog registra, 2. izjavu o registriranom području djelovanja u Osječko-baranjskoj županiji, 3. popunjeni obrazac Ku1 (obrazac objavljen na web stranici Županije), 4. popunjeni obrazac Ku2 (obrazac objavljen na web stranici Županije), 5. opisno godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju u prethodnom razdoblju, 6. propisani financijski izvještaj predan FINA-i za 2017. godinu. Fizička osoba prijavi obvezno prilaže: 1. popunjeni obrazac Ku1 (obrazac objavljen na web stranici Županije), 2. popunjeni obrazac Ku2 (obrazac objavljen na web stranici Županije), 3. dokaz o prebivalištu.
VII. Odlučivanje o prijavi Nakon razmatranja i vrednovanja svih programa o prihvaćanju prijave odlučit će se, sukladno Odluci o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 15/15. i 8/16.), donošenjem plana raspodjele sredstava prema programu javnih potreba u kulturi. Plan će biti objavljen na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova donošenja. O odluci o dodjeli potpora obavještavaju se svi podnositelji prijava putem elektronske pošte. Svaki podnositelj prijave može uložiti prigovor na donesenu odluku u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti.
VIII. Korištenje odobrene potpore S korisnikom potpore zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Županije. Korisnik potpore će prilikom potpisivanja ugovora dati i izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja. Odobrena sredstva korisnik potpore može koristiti isključivo za provedbu aktivnosti predviđenih u odobrenom programu. Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, korisnik sredstava u obvezi je nenamjenski utrošena sredstva vratiti u Županijski proračun. Korisnik potpore je dužan odobrena sredstva vratiti u Županijski proračun i u slučaju odustajanja od programa.

izvor: OBŽ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest